GEMA disposa d’un servei d’Anatomia Patològica realitzat pels laboratoris SYNLAB. Les àrees d’especialització són diverses, entre les quals hi ha la Unitat d’Histopatologia i Citologia, la Unitat de Immunohistoquímica i Patologia Molecular.

Unitats d'especialització en Anatomia Patològica

Histopatologia

Es disposa de l’equip necessari per realitzar l’estudi dels teixits mitjançant el processador tissular, tinció i muntatge de les mostres. L’estudi es realitza sobre biòpsies i peces quirúrgiques.

Patologia quirúrgica general

 • Patologia ginecològica
 • Patologia mamària
 • Patologia del sistema digestiu
 • Patologia de l’aparell respiratori
 • Patologia urològica
 • Patologia endocrina
 • Patologia osteoarticular
 • Patologia de teixits tous
 • Patologia cardiovascular
 • Patologia hematopoiètica
 • Patologia oral i maxil·lofacial
 • Dermatopatologia
  • Malalties inflamatòries
  • Lesions pigmentades
  • Neoplàsies cutànies

Citopatologia

Es realitza l’estudi citològic de diferents teixits i localitzacions:

 • Citologia ginecològica
 • Citologia respiratòria
 • Citologia urològica
 • Citologia digestiva
 • Citologia de líquids i seroses
 • Citologia per punció aspiració amb agulla fina (PAAF)

Patologia molecular

 • Estudi del virus del papil·loma humà (HPV)
 • Estudi d’hibridació en situ per fluorescència (FISH)

Patologia molecular

 • Estudi del virus del papil·loma humà (HPV)
 • Estudi d’hibridació en situ per fluorescència (FISH)

Immunohistoquímica

La immunohistoquímica (IHC) permet la identificació sobre mostres tissulars de determinats antígens. Es disposa d’una gran bateria d’anticossos per ajudar al diagnòstic final de la mostra. L’estudi immunohistoquímic es realitza sobre teixit fixat en formol, dipositat posteriorment en parafina.

 • Tipificació d’agents infecciosos
 • Factors pronòstic i predictiu
 • Panel de marcadors IHQ en tumors indiferenciats
 • Panel de marcadors IHQ per limfomes