'

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, CIF: B-61152740, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21150, Foli 41, Fulla Nº B-17101, Inscripció 8ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.gemasl.com  i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA o a tercers.

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA

Amb els límits establerts a la llei, GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts e informació de les pàgines d’Internet de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA.

Així mateix, per accedir als serveis que GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en c/ Nou, 13-15, 08301 Mataró (Barcelona) o be, enviar un correu electrònic a info@gemasl.com.
 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

GABINET D´ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ha de confiar en ella como si ho fos. GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té la opció  d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Ens podeu trobar de dilluns a divendres (dissabtes, diumenges i festius tancat) a:
GEMA Centre Mèdic d’Especialitats Mèdiques I: C/ Nou, 13-15 – Mataró · Horari: de 8:00 a 13:30 i 15:30 a 21:00
GEMA Centre Mèdic d’Especialitats Mèdiques II: C/ Pizarro, 27 – Mataró · Horari: de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 21:00
GEMA Rehabilitació i Fisioteràpia: C/ José M. Torrijos, 55 – Mataró · Horari: de 08:00 a 20:30h
GEMA Pediatria: C/ Sant Cugat, 50 – Mataró · Horari: de 09:00 a 13:00h i de 15:30 a 20:30h
GEMA Clínica: Camí Ral, 657 – Mataró · Horari: de 8:00 a 22:00

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

info@gemasl.com | Gabinet d’Especialitats Mèdiques Associades GEMA, CIF: B-61152740 – Avís legal

Autoritzacions administratives d’obertura i funcionament del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya: E08040500E08040490E08709407E08709397