L'Acupuntura et pot ajudar

  • A GEMA oferim l’Acupuntura com una teràpia mèdica més, duta a terme per un Llicenciat en Medicina i Especialista en Medicina Familiar i en Acupuntura, la qual cosa permet un abordatge global, holístic de la malaltia.
  • El metge, només per ser-ho, no està acreditat ni és competent per a la realització de tècniques d’acupuntura; deu, per tant, haver realitzat els estudis adequats i haver estat acreditat per l’òrgan corresponent per a poder efectuar el diagnòstic adequat i executar aquestes tècniques. Actualment, a Espanya, els col·legis oficials de metges tenen constituïdes comissions de capacitació a aquest efecte.
  • L’Acupuntura és la teràpia mèdica complementària amb major evidència científica demostrada i sobre la qual més s’ha publicat. De fet, en l’actualitat existeixen múltiples Guies Clíniques que avalen el seu ús. A més de la seva eficàcia, podem acreditar que és una tècnica molt segura. Es considera entre els tractaments més segurs de la medicina, amb menys d’un efecte secundari per cada dos-cents mil tractaments duts a terme (sempre que es dugui a terme per professionals mèdics experts).
  • Per acupuntura s’entén habitualment no sols la inserció d’agulles primes, sòlides, metàl·liques, a través de la pell en els punts corresponents per a la prevenció o tractament de la malaltia, sinó que el tractament pot incloure altres tècniques terapèutiques relacionades amb la Medicina Tradicional Xinesa.
  • El metge que practica l’acupuntura està subjecte en tot, a l’indicat en el codi d’ètica i deontologia mèdica.
  • Els actes mèdics han de quedar registrats en la corresponent història clínica. El metge té el deure i el dret de redactar-la.